Tại sao nên sử dụng bảo hộ lao động ?

Bảo hộ lao động là một vấn đề luôn được xã hội cũng như các tổ chức quan tâm khi sản xuất hay xây dựng, vậy bảo hộ lao động là gì ?

Lao động là hoạt động quan trọng nhất của con người, nó tạo ra của cải vật chất và các giá trị tinh thần của xã hội.
Lao động có năng suất, chất lượng và hiệu quả cao là nhân tố quyết định sự phát triển của đất nước, xã hội, gia đình và bản thân mỗi người lao động.
Bảo hộ lao động là một lĩnh vực liên quan đến an toàn, sức khỏe và phúc lợi người tham gia vào công việc hoặc việc làm. Tổng hợp tất cả các hoạt động trên các mặt luật pháp, tổ chức, hành chính, kinh tế, xã hội, khoa học kỹ thuật…
Nhằm mục tiêu là thúc đẩy một môi trường làm việc an toàn và lành mạnh như cải thiện điều kiện lao động, ngăn ngừa tai nạn lao động, đảm bảo an toàn sức khỏe cho người lao động.
Bảo hộ lao động cũng có thể bảo vệ đồng nghiệp, các thành viên gia đình, người sử dụng lao động, khách hàng và nhiều người khác có thể bị ảnh hưởng bởi môi trường làm việc.

 Mục đích của bảo hộ lao động:

-Loại trừ các yếu tố nguy hiểm, có hại phát sinh trong quá trình lao động.
 -Tạo ra được điều kiện lao động thuận lợi và cải thiện điều kiện lao động ngày càng tốt hơn.
 -Hạn chế được tai nạn lao động và các bệnh nghề nghiệp, hạn chế ốm đau, giảm sút sức khỏe cũng các thiệt hại khác gây ra cho người lao động.
 -Trực tiếp góp phần bảo vệ và tăng cường lực lượng lao động.
 -Làm tăng năng suất lao động.

 Ý nghĩa:

-Bảo hộ lao động thể hiện quan điểm coi người lao động vừa là lực lượng vùa là mục tiêu cho sự phát triển.
-Bảo hộ lao động thể hiện quan điểm của đảng và nhà nước, uy tín của chế độ.
-Bảo hộ lao động là bảo vệ yếu tố năng động nhất của lực lượng lao động là người lao động.
-Bảo hộ lao động là yêu cầu thiết thực của các hoạt động sản xuất.
-Tạo cho người lao động cảm thấy yên tâm trong quá trình lao động, sản xuất dẫn đến năng xuất lao động tăng.
-Giảm được các chi phí về bồi thường, sửa chữa gây ra.

 Tính chất của công tác bảo hộ lao động:

 Tính chất pháp lý

-Những chính sách, chế độ quy phạm về bảo hộ lao động được ban hành trong luật pháp của nhà nước.
 -Luật pháp về bảo hộ lao động được nghiên cứu nhằm bảo vệ con người lao động trong quá trình sản xuất.
 -Luật pháp là cơ sở pháp lý bắt buộc các cơ quan nhà nước, cơ sở lao động, những người sử dụng lao động có trách nhiệm nghiên cứu và thi hành.

 Tính khoa học kỹ thuật:

-Phải lắm vững khoa học kỹ thuật, hiểu biết triệt để thì mới có thể làm tốt công tác bảo hộ lao động.
-Cần áp dụng những thành tựu, khoa học kỹ thuật thì mới có thể phát hiện, ngăn ngừa được những trường hợp đáng tiếc trong lao động, bảo vệ sức khỏe cho người công nhân.
-Bảo hộ lao động xuất phát từ cơ sở khoa học, bằng các biện pháp khoa học kỹ thuật.
-Các hoạt động của công tác bảo hộ lao động là những hoạt động khoa học.

Tính quần chúng:

-Đó là công việc đông đảo của những người trực tiếp tham gia vào lao động, sản xuất.
-Tất cả mọi người gồm có người công nhân và cán bộ lao động đều có trách nhiệm là tham gia thực hiện các nhiệm vụ của công tác bảo hộ lao động.
-Muốn làm tốt công tác bảo hộ lao động phải vận động đông đảo mọi người cùng tham gia.
-Bảo hộ lao động là hướng về các cơ sở sản xuất và trước hết là hướng về người lao động.